analisis

El Ministerio de Educación y Ciencia ens presenta aquests materials interactius de Matemàtiques - Anàlisis. Cal tenir instal.lat el Plug-in del Motor de Java.

 

 

Anàlisi Funcions elementals

TÍTOL NIVELL EDUCATIU
Funcions lineal, afí i constant 2n ESO
Exercicis sobre funcions lineals 3r ESO
Funció de proporcionalitat 3r ESO
Les funcions lineal i afí 3r ESO
La funció quadràtica 4t ESO
Gràfica de la funció quadràtica 4t ESO
Funcions quadràtiques 4t ESO
Funcions que tenen per gràfica una paràbola 4t ESO
Funcions polinòmiques 4t ESO
Proporcionalitat inversa 4t ESO
Funció Exponencial 4t ESO
Paràbola 4t ESO
Pràctiques amb paràboles 4t ESO
La hipèrbola 4t ESO
La funció exponencial 4t ESO
Funcions quadràtiques: característiques i representació 4t ESO
Funcions elementals: quadràtica, inversa i exponencial 4t ESO
Funció exponencial: descripció i aplicacions 4t ESO
Funcions elementals per diversificació curricular 4t ESO
Funció quadràtica 4t ESO
Funcions elementals: rectes, paràboles i hiperbòlics 4t ESO
Rectes i paràboles 4t ESO
Una altra forma de representar rectes i paràboles 4t ESO
Funcions de segon grau 4t ESO
Representació de funcions 4t ESO
Funcions a trossos 4t ESO
La funció quadràtica 4t ESO
Funcions i rectes 4t ESO
Famílies de funcions 4t ESO
Funció polinòmica de 2n grau 4t ESO
Introducció a la representació de funcions 4t ESO
Funcions elementals 4t ESO
Estudi de funcions elementals 4t ESO (A)
La funció exponencial. Aplicacions 4t ESO (A)
Estudi global de la funció de proporcionalitat inversa 4t ESO (B)
Les funcions elementals 4t ESO (B)
Funció de proporcionalitat inversa: hipèrbola 4t ESO (B)
Estudiant la funció quadràtica 4t ESO (B)
La funció valor absolut 4t ESO (B)
Models funcionals exponencials i logarítmicos 4t ESO (B)
Logística i exponencial 1 º Bach.
Funcions elementals 1r Batx.
Juguem amb la hipèrbola 1 º Bach.
La funció de proporcionalitat inversa 1 º Bach.
Les funcions exponencial i logarítmica 1r Batx.
Representació de funcions polinòmiques i racionals 1 º Bach.
Gràfiques de funcions 1r Batx.
Valor absolut i part entera 1r Batx. CC.N.S. o Tecnològic
Funcions de grau 3 1 º Bach. CC.N.S. o Tecnològic
Funció tangent 1r Batx. CC.N.S. o Tecnològic
Funció cotangente 1 º Bach. CC.N.S. o Tecnològic
Funcions en la Ciència 1r Batx. CC.N.S. o Tecnològic
Funcions trigonomètriques 1 º Bach. CC.N.S. o Tecnològic
Funcions matemàtiques 1r Batx. CC.N.S. o Tecnològic
Funcions exponencial i logarítmica 2n Batx.
Funcions hiperbòlics 2n Batx. CC.N.S o Tecnològic

Anàlisi Operacions amb funcions

TÍTOL NIVELL EDUCATIU
Transformacions de funcions elementals 4t ESO
Funcions oposades i altres 4t ESO (B)
Transformacions de funcions 1r Batx.
Funcions definides mitjançant operacions o transformacions d'altres 1r Batx.
Traslaciones de funcions elementals 1 º Bach.
Funcions. Generalitats. Interpolació lineal i quadràtica 1 º Bach. HH. i CC.SS.
Funcions. Moviments en el pla 1r Batx. CC.N.S. o Tecnològic
Transformacions en la gràfica d'una funció 1 º Bach. CC.N.S. o Tecnològic
Funcions en moviment 1r Batx. CC.N.S. o Tecnològic
Transformacions de funcions 1r Batx. CC.N.S. o Tecnològic
Transformacions de funcions 1r Batx. CC.N.S. o Tecnològic
Desplaçaments, dilatacions i simetries de la funció si 1 º Bach. CC.N.S. o Tecnològic
Transformació de funcions Taller 4t

Anàlisi Successions i Progressions

TÍTOL NIVELL EDUCATIU
Successions i progressions de nombres reals 4t ESO
Límits de successions i de funcions 1 º Bach. CC.N.S. o Tecnològic
Progressions geomètriques 2n Batx.
Límit de successions 2n Batx. CC.N.S o Tecnològic


Anàlisi Límits i continuïtat de funcions

TÍTOL NIVELL EDUCATIU
Asímptotes 1r Batx.
Límits a l'infinit 1 º Bach.
Asímptotes. Horitzontals, verticals i obliqües 1r Batx. HH. i CC.SS.
Límits, continuïtat i derivabilidad de funcions definides a trossos 1 º Bach. CC.N.S. o Tecnològic


Anàlisi Derivació de funcions

TÍTOL NIVELL EDUCATIU
Derivada d'una funció 1 º Bach.
Interpretació geomètrica de la derivada 1 º Bach.
Introducció a les derivades 1r Batx.
Problemes exemple d'optimització 1 º Bach.
Funció Derivada 1r Batx.
La derivada 1r Batx.
Desenvolupament en sèrie de Taylor 1r Batx. CC.N.S. o Tecnològic
Optimització de funcions 1 º Bach. CC.N.S. o Tecnològic
Problemes d'optimització 1r Batx. CC.N.S. o Tecnològic
Optimització de funcions 2n Batx.
Problemes de màxims 2n Batx.
Problemes amb funcions 2n Batx.
Teorema del valor mitjà i Teorema de Rolle 2n Batx. CC.N.S o Tecnològic
Teorema del valor mitjà i Teorema de Rolle (creixement i extrems) 2n Batx. CC.N.S o Tecnològic
Teoremes de Rolle, Lagrange i Cauchy 2n Batx. CC.N.S o Tecnològic
Anàlisi-Derivació de funcions 2n Batx. CC.N.S o Tecnològic
Infinitésimos i diferencial d'una funció 2n Batx. CC.N.S o Tecnològic


Anàlisi Representació gràfica de funcions

TÍTOL NIVELL EDUCATIU
La funció afí: formes de representació i pas d'unes a altres 3r ESO
Represenatción gràfica de funcions elementals 3r ESO
Representació gràfica de rectes i paràboles 4t ESO
Funcions i gràfiques per diversificació curricular 4t ESO
Dibuixar gràfiques sense derivades 1r Batx.
Funcions definides a intervals 1 º Bach. HH. i CC.SS.
Representació gràfica de funcions 2n Batx.

Anàlisi Integració de funcions

TÍTOL NIVELL EDUCATIU
Interpretació geomètrica de la integral 2n Batx.
Integral definida. Integral de Riemann 2n Batx.
Integral definida 2n Batx.
La integral definida. Propietats 2n Batx.
Càlcul d'àrees pel mètode dels trapezis 2n Batx.
Aplicacions de la integral definida 2n Batx.
El teorema del valor mitjà del càlcul integral 2n Batx.