LLENGUA CATALANA
LLENGUA CASTELLANA
LLENGUA ANGLESA
CIÈNCIES NATURALS
CIÈNCIES SOCIALS

 

EDUCACIÓ FÍSICA
TECNOLOGIA
EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA
MÚSICA
MATEMÀTIQUES
RELIGIÓ
CIUTADANIA
EDUCACIÓ ÈTICO-CÍVICA
OPTATIVES
ESPECÍFIQUES
COMPETÈNCIA SOCIAL
INFORMÀTICA
ECOLOGIA
TUTORIA
TREBALL DE SÍNTESI
TREBALL DE RECERCA - 4t
RECUPERACIONS

Font: Col·legi Sant Gabriel - Barcelona