alt Instal·lacions elèctriques als edificis:

  • Instal·lacions elèctriques als edificis d'habitatges.
  • Parts d'una instal·lació elèctrica als edificis d'habitatges.
  • Instal·lació de Protecció (Terra) Transformadors.
  • Línies d'enllaç. (Escomeses o Embrancaments)
  • Caixa General de Protecció (C.G.P.)
  • Línia General d'Alimentació.
  • Comptatge. Centralització de Comptadors.
  • Línies de derivació individual.
Font: J. Jordan