rlDiferents activitats per a treballar el raonament lògic.