El llenguatge gràfic del dibuix tècnic és una eina en el desenvolupament d'activitats de tipus tècnic, científic, creatiu, etc. El seu estudi es remonta a l'antiguitat. A la matèria de dibuix tècnic de Batxillerat, es pretén donar a conèixer aquest llenguatge gràfic que té importància tant en la formació acadèmica, pel seu caràcter instrumental, com en molts àmbits professionals...

La resolució d'activitats pràctiques de la matèria fins fa ben poc s'havia limitat a fer-se amb els estris del dibuix tradicional; però ara, per adaptar-se als requeriments socials, es fa necessari introduir els mitjans informàtics.
Això no vol dir que s'abandoni la manera de fer tradicional, però sí que es complementi amb una formació que utilitza també el dibuix assistit per ordinador.

Amb aquest treball es pretén elaborar material didàctic per desenvolupar els continguts propis de la matèria a través d'exercicis que tenen com a suport un programari de Dibuix Assistit per Ordinador.

Les activitats proposades no tenen com a objectiu el coneixement específic del programari, sinó la resolució de problemes propis de la matèria del dibuix tècnic amb l'ús de les eines informàtiques. No es tracta d'aprendre a fer anar el programa i conèixer les seves possibilitats, sinó d'utilitzar-lo com a eina de treball en la realització dels exercicis. Per això el treball s'ha estructurat en base els continguts de la matèria de dibuix tècnic del Batxillerat, proposant exercicis per realitzar sobre els diferents temes a tractar.

Marta Juvanteny Gorgals